Zákaznická podpora:605 953 810info@rambula.cz
Měna
CZK
Jazyk
Čeština

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „tyto podmínky“) pro nákup v internetovém obchodě https://www.rambula.cz/ (dále jen „e-shop“), provozovaném společností Rambula.cz s.r.o., se sídlem Na Korábě 362/4, Libeň, 180 00 Praha 8, sp. zn. C 368788 vedená u Městským soudem v Praze , IČO: 172 42 835 (dále jen „provozovatel“ či „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklá mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené v rámci nákupu kupujícího na e-shopu (dále jen „kupní smlouva“ nebo jen „smlouva“).

Kontaktní údaje provozovatele/prodávajícího:

Mobil: + 420 605 953 810

E-mail: info@rambula.cz

Adresa provozovny: Mělnická Vrutice 77, Velký Borek, 277 31 (dále jen „provozovna“)

1) Úvod

 1. Dokončením objednávky na e-shopu kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a zároveň dává najevo svůj souhlas s těmito podmínkami. Tyto podmínky se stávají nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.
 2. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito podmínkami ve znění platném a účinném v době učinění objednávky ze strany kupujícího. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se dále řídí příslušnými právními předpisy.
 3. Vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem jednajícím v rámci své podnikatelské činnosti se řídí příslušnými právními předpisy. Tyto podmínky se na vztahy mezi prodávajícím a zákazníkem jednajícím v rámci své podnikatelské činnosti použijí pouze ve vztahu k čl. 3, 4 a 9 až 11 těchto podmínek.
 4. Prodávající může tyto podmínky jednostranně měnit v souladu a postupem dle příslušných právních předpisů, což však nemá vliv na práva a povinnosti vzniklá před účinností změny těchto podmínek.
 5. U konkrétní nabídky zboží či služeb uvedených na e-shopu mohou být uvedena ujednání odchylující se od těchto podmínek. Taková případná odchylná ujednání mají přednost před těmito podmínkami. Obdobně mají přednost jiným způsobem sjednána ujednání mezi prodávajícím a kupujícím v konkrétním případě.

2) Sdělení před uzavřením smlouvy pro kupujícího

Prodávající tímto kupujícímu sděluje:

 1. Kupní smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím e-shopu. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradí kupující. Tyto náklady se však nikterak neliší od sazby, kterou hradí kupující za používání těchto komunikačních prostředků běžně (tedy zejména za přístup k internetu). Prodávající žádné další poplatky neúčtuje; to se však netýká případné úhrady za dopravu zboží. Odesláním objednávky prostřednictvím e-shopu kupující vyjadřuje souhlas s tím, že prostředky komunikace na dálku využívá.
 2. Prodávající požaduje úhradu kupní ceny a ceny za dopravu před převzetím zboží. Ceny zboží a služeb jsou na e-shopu uváděny včetně veškerých poplatků a daní stanovených zákonem, vyjma nákladů na dopravu zboží.
 3. Kupující má právo od smlouvy odstoupit za podmínek dle čl. 5 těchto podmínek, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží ode dne převzetí zboží nebo poskytnutí služby. Vymezení případů, kdy nelze od smlouvy odstoupit, je uvedeno rovněž v čl. 5 těchto podmínek.
 4. V případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu jen, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. Kupující může podat stížnost (v rámci mimosoudního řešení sporů) prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu info@rambula.cz nebo přes kontaktní formulář e-shopu nebo poštou či osobně na adrese provozovny, případně se může kupující obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, a to zejména na Českou obchodní inspekci (více informací na webových stránkách http://www.coi.cz) nebo Evropskou komisi přes ODR platformu (https://webgate.ec.europa.eu/odr/).
 6. Dětské kočárky a jejich příslušenství, doplňky a náhradní díly mohou být použitým a repasovaným zbožím. Informace o této skutečnosti a podrobný popis stavu použitého zboží budou vždy dostupné v e-shopu.

3) Objednávka – uzavření kupní smlouvy

 1. Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby ve vztahu k obvyklé ceně zboží (např. chybějící „0“ či posunutá desetinná čárka apod.) a pouze do výše skladových zásob prodávajícího.
 2. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.
 3. Objednávku je možné učinit primárně vyplněním a odesláním objednávkového formuláře přes e-shop a alternativně telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu info@rambula.cz nebo přes kontaktní formulář.
 4. Objednávka se stává pro kupujícího závaznou potvrzením objednávky na e-shopu stisknutím tlačítka OBJEDNAT s povinností platby. V případě alternativních metod učinění objednávky uvedených v předchozím odstavci se její závaznost posoudí podle obsahu komunikace kupujícího s prodávajícím.
 5. Kupní smlouva je uzavřena písemným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Prodávající není povinen objednávku potvrdit v případě, že se zboží stalo nedostupným a nebylo označeno jako zboží skladem nebo jestliže je kupující osobou, která dříve podstatným způsobem porušila smlouvu uzavřenou s prodávajícím.
 6. Prodávající si vyhrazuje právo kupujícího kontaktovat, pokud to bude nutné pro ověření či upřesnění objednávky nebo pro doplnění chybějících či nepřesných údajů.
 7. Předmětem smlouvy je zboží uvedené v objednávce včetně souvisejících služeb (zejména zajištění dopravy zboží).
 8. Kupující je povinen do objednávky uvést pravdivé, úplné, přesné a správné údaje.
 9. Prodávající odešle zboží kupujícímu, nebo připraví k převzetí v rámci osobního odběru nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k odeslání, resp. přípravě k převzetí. V případě, že byla u jednotlivých druhů zboží zasílaných v rámci jedné zásilky uvedena různá lhůta k odeslání, platí pro příslušnou zásilku lhůta nejdelší. V případě, že z nějakého důvodu hrozí zdržení vyřízení objednávky o 5 a více dnů, je o této skutečnosti zákazník informován. V případě platby bankovním převodem se lhůta odeslání, či přípravě zboží k převzetí počítá ode dne připsání ceny objednávky na účet prodávajícího.
 10. Kupující je povinen zboží převzít a co nejdříve překontrolovat jeho stav. Kupující je povinen odmítnout převzetí zboží, pokud je zásilka od přepravce viditelně poškozená a o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího.
 11. Prodávající odešle dostupné doklady ke zboží, zejména účetní doklad, na kupujícím uvedenou e-mailovou adresu. Prodávající může doklady ke zboží odeslat také spolu se zbožím, nebo předat kupujícímu v rámci osobního odběru. Pokud bude v rámci dokladů ke zboží dodán návod k použití, je ho kupující povinen dodržet.

4) Kupní cena a platební podmínky

 1. Cena objednávky (cena zboží a případné dopravy) učiněné vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na e-shopu je splatná podle kupujícím zvoleného způsobu platby:
  1. ihned při platbě kartou, nebo přes Google Pay,
  2. do 3 pracovních dnů při platbě bankovním převodem,
  3. při převzetí při platbě v hotovosti, či kartou v provozovně.
 2. Cena objednávky učiněné některým z alternativních způsobů uvedených v čl. 3 odst. 3 těchto podmínek je splatná podle dohody stran v konkrétním případě.

5) Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, jestliže se objednané zboží stane nedostupným a nebylo označeno jako zboží skladem (v tomto případě lze od smlouvy odstoupit pouze ve vztahu k příslušným nedostupným položkám) nebo jestliže je kupující osobou, která dříve podstatným způsobem porušila smlouvu uzavřenou s prodávajícím nebo jestliže kupující neuhradí kupní cenu v termínu splatnosti.
 2. Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží, resp. posledního kusu zboží v rámci příslušné objednávky, avšak pouze v případě, že kupující uzavřel smlouvu na dálku a zboží kupujícímu nebylo předáno v provozovně.
 3. Kupující nemůže odstoupit zejména, nikoliv však výlučně, od smlouvy o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám.
 4. Kupující může pro odstoupení použít formulář Odstoupení od smlouvy, který je přílohou č. 1 těchto podmínek a který kupující vyplní a odešle na e-mailovou adresu info@rambula.cz nebo odešle či doručí na adresu provozovny.
 5. Smluvní strana je v odstoupení povinna uvést alespoň číslo objednávky nebo datum objednávky či potvrzení objednávky ze strany prodávajícího a identifikovat zboží, ke kterému se odstoupení vztahuje. Neuvede-li kupující číslo účtu pro vrácení ceny, pak bude cena vrácena na účet, z něhož byla provedena platba při úhradě ceny. Pokud číslo účtu nebude prodávajícímu známo, bude částka v hotovosti připravena pro kupujícího na adrese provozovny v provozních hodinách, o čemž bude kupující informován.
 6. V případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího nese kupující náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu pouze, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. V případě, že kupující vrací pouze část zboží ze zásilky, pak se náklady na dopravu zásilky ke kupujícímu nevrací.
 7. Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní, nesmí jevit jakékoliv známky užití, opotřebení či poškození nad rámec toho, co bylo nutné, aby se kupující seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
 8. Pokud bylo zboží zakoupeno v rámci akce (např. dárek k nákupu), kdy ke konkrétnímu kusu, či kusům zboží příslušel dárek za zakoupení, je kupující povinen vrátit společně s příslušným zbožím také tento dárek. Pokud s objednávkou souvisel nějaký bonus či sleva (např. poštovné zdarma při objednávce nad určitou cenu), ztrácí kupující právo na tento bonus či slevu v případě, že by na bonus či slevu neměl právo při objednávce zboží bez kupujícím vrácených kusů zboží.
 9. Zboží musí být vráceno do 14 dnů od oznámení odstoupení prodávajícímu. Případná poštovní zásilka nesmí být odeslána na dobírku; v takovém případě jí není prodávající povinen vyzvednout.
 10. Prodávající uhradí bezhotovostní platbou kupujícímu uhrazenou cenu včetně dalších případných oprávněných nároků, nebo kupujícímu oznámí, že příslušná částka je připravena v hotovosti na adrese provozovny v provozních hodinách, do 14 dnů od oznámení odstoupení prodávajícímu. Prodávající však není povinen poskytnout příslušnou částku způsobem dle předchozí věty dříve, než obdrží příslušné zboží, nebo než mu spotřebitel prokáže, že příslušné zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

6) Reklamace

 1. Kupující je povinen vytknou vadu zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění vady zboží (uplatnění reklamace).
 2. Kupující může uplatnit reklamaci písemně postupem dle Reklamačního řádu, který je přílohou č. 2 těchto podmínek. Kupující může uplatnit reklamaci také osobně v provozních hodinách provozovny nebo telefonicky na výše uvedených tel. číslech.
 3. Bez zbytečného odkladu od obdržení reklamace prodávající potvrdí, že reklamaci obdržel, a sdělí, předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Za účelem posouzení oprávněnosti reklamace je prodávající oprávněn požadovat prokázání vady kupujícím, tzn. zejména požadovat doložení fotodokumentace vadného zboží.
 4. V případě kladného posouzení oznámení o reklamaci zboží (uznání vady) bude prodávající vyzván k volbě práva z vadného plnění (způsobu vyřízení reklamace), pokud tuto volbu již neprovedl, a následně k případnému vrácení vadného zboží. Vadné zboží musí být vráceno prodávajícímu ve stavu odpovídajícímu popsané vadě, a to do 14 dnů od doručení výzvy kupujícímu. Případná poštovní zásilka nesmí být odeslána na dobírku; v takovém případě jí není prodávající povinen vyzvednout.
 5. Reklamaci prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od obdržení vadného zboží. Lhůta může být po vzájemné dohodě stran prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, může kupující odstoupit od kupní smlouvy.
 6. Pokud je reklamace oprávněná, náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady je kupující povinen prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu.

7) Vrácení zboží

 1. Zboží lze vrátit odesláním zásilky na adresu provozovny, nebo osobním předáním zboží pracovníkovi provozovny v provozních hodinách.
 2. V rámci vrácení zboží je kupující povinen předložit nebo do zásilky přiložit kopii účetního dokladu či jinak prokázat, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího.
 3. V případě vrácení zboří v rámci reklamace prostřednictvím přepravce je kupující povinen zásilku označit slovem „REKLAMACE“.
 4. Případná poštovní zásilka nesmí být odeslána na dobírku; v takovém případě jí není prodávající povinen vyzvednout.

8) Záruční odpovědnost prodávajícího

 1. Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době 24 měsíců od převzetí zboží. To však neplatí v případě použitého zboží, u kterého je kupující oprávněn uplatit práva z vadného plnění ve lhůtě 12 měsíců od převzetí zboží. Zda je zboží použité je uvedeno na e-shopu.

9) Uživatelský účet

 1. Kupující může využívat zdarma uživatelský účet.
 2. Heslo k uživatelskému účtu je kupující povinen udržovat v tajnosti. Kupující je odpovědný za veškerá právní jednání, která jsou přes uživatelský účet činěna.
 3. V případě podezření na zneužití účtu je kupující povinen toto podezření prodávajícímu oznámit, přičemž prodávající je následně oprávněn uživatelský účet zablokovat.
 4. Prodávající je oprávněn uživatelský účet zablokovat také v jiných odůvodněných případech.

10) Komunikace stran

 1. Strany spolu mohou komunikovat prostřednictvím e-mailových zpráv bez ověřených elektronických podpisů.
 2. Prodávající může použít e-mailovou adresu kupujícího sdělenou prodávajícímu v rámci objednávky.
 3. Kupující může použít e-mailovou adresu info@rambula.cz.

11) Závěrečná ustanovení

 1. Prodávající neodpovídá za jakoukoliv újmy, která by případně mohla vzniknout v souvislosti s užíváním e-shopu kupujícím nebo třetí osobou. Prodávají tak zejména, nikoliv však výlučně, neodpovídá za škody vzniklé kupujícímu či třetí osobě užívající e-shop např. použitím chybných údajů a informací zveřejněných na e-shopu nebo v důsledku počítačových virů či jiných kybernetických hrozeb útočících skrze e-shop apod.
 2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení těchto podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takového neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje.
 3. Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1.1. 2023.
 4. Nedílnou součástí těchto podmínek jsou následující přílohy: